Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

La III Tem­po­rada de Teatre · El crèdit

Varios
Fecha: Sábado, 17 de Diciem­bre de 2016

Ciu­dad: Sumacàrcer, España

Dem­a­nar una hipoteca s’ha con­ver­tit en una tasca gairebé impos­si­ble. Bé , demanar-​la no, però que te la donin , si. El text de Jordi Gal­ceran tracta aquest tema de màx­ima actu­al­i­tat dins d’un con­text de crisi com el que vivim amb l’humor que ens té acos­tu­mats. » El crèdit » és una mostra més de l’habilitat de Jordi Gal­ceran per con­s­tuir diàlegs plens de mati­sos i amb una arqui­tec­tura teatral fan­tàs­tica, on suren assumptes com la fragili­tat de les rela­cions humanes , la deses­peració i la crisi , econòmica i de par­ella. » El crèdit » fa pas­sar al públic una hora i mitja de rialles i reflexions » .

Escut de Sumacarcer

Ajun­ta­ment de Sumacàrcer · Regi­do­ria de Cultura

Direc­ción
Plaça Major, 1D, 46295 Sumacàrcer
Valen­cia, España

Mapa


Todas las fechas


  • Sábado, 17 de Diciem­bre de 2016
Volver