Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Ruta de la tapa 2016 · AECUS

Varios
Fecha: Sábado, 03 de Diciembre de 2016 - Domingo, 04 de Diciembre de 2016

ruta tapa 2016

Un any més arriba una de les activ­i­tats més esper­ades d’AECUS, «LA RUTA DE LA TAPA». Enguany serà el cap de set­mana del 3 i 4 de desem­bre (alguns tin­dran sort de tin­dre pont el 5 i 6) i serà el diss­abte, de 1130 a 15h i a poqueta nit també, així com el diu­menge de 1130 a 15h. Recordeu que si com­ple­teu tota la ruta (5 bars), par­tic­i­pareu en el con­curs de 80 euros, que tin­dreu que gas­tar al bar guanyador de la ruta 2016. Defensem els nego­cis locals, ja que d’eixa man­era estem defen­sant Sumacàrcer. Grà­cies per la vos­tra participació.

 

Volver