Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Todos los eventos

Hay 108 even­tos — Página 211

03
Dic
2016
Sábado, 03 de Diciem­bre de 2016Domingo, 04 de Diciem­bre de 2016
Un any més arriba una de les activ­i­tats més esper­ades d’AECUS, «LA RUTA DE LA TAPA». Enguany serà el cap de set­mana del 3 i 4 de desem­bre […]
08
Oct
2016
Sábado, 08 de Octubre de 2016 21:30
Per 6é any con­se­cu­tiu, AECUS organ­itza el CON­CURS D’ARROÇ AL FORN (tan típic al nos­tre poble), el diss­abte, dia 8 d’octubre. Ara que […]
08
Oct
2016
Sábado, 08 de Octubre de 2016
Sumacàrcer, España
Qua­tre dones ens pre­sen­ten un recor­regut per les begudes, cançons, i plats més car­ac­terís­tics submergint-​nos en un viatge a través dels […]
07
Oct
2016
Viernes, 07 de Octubre de 2016 19:00Domingo, 09 de Octubre de 2016 23:59
17
Sep
2016
Sábado, 17 de Sep­tiem­bre de 2016 19:00
REGLAMENT DE LA 27 VOLTA A PEU A SUMACÀRCER 1.- El Club Esportiu Cama Suma de Sumacàrcer, l’Ajuntament de Sumacàrcer, mit­jançant la regi­do­ria d’Esports i amb la […]
17
Sep
2016
Sábado, 17 de Sep­tiem­bre de 2016
Sumacàrcer, España
Cinc sim­ples min­uts de franca con­versa, just quan estan a punt de sor­tir a un impor­tant sopar, són sufi­cients per des­en­ca­denar l’anarquia i una espon­tà­nia reflexió sobre els […]
04
Sep
2016
Domingo, 04 de Sep­tiem­bre de 2016
03
Sep
2016
Sábado, 03 de Sep­tiem­bre de 2016
02
Sep
2016
Viernes, 02 de Sep­tiem­bre de 2016 22:00
Els dies 29 i 30 d’agost podeu apuntar-​se al con­curs de Paelles de 11 a 12:30h en l’ajuntament. La fiança serà de 5€. El con­curs tin­drà lloc el proper diven­dres 2 de setem­bre a […]
Volver