Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

El sopar dels idiotes

Diu­menge, 11 de juny a les 18:30 · El Sopar dels idiotes

VENDA D’ENTRADES 5
— A l’Ajuntament, des del dil­luns 29, en horari d’oficina.
— Al teatre des d’una hora abans de l’espectacle

«Una de les mil­lors ver­sions d’una comè­dia que no passa de moda». Joan Car­les Martí, Lev­ante EMV.

«Un extra­or­di­nari muntatge, amb molt bon ritme, estu­di­ades situa­cions còmiques, impeca­ble ges­tu­al­i­tat i una labor actoral bril­lan­tís­sima». Nel Diago, Cartel­era Turia.

“El sopar dels idiotes», de Fran­cis Veber, s’ha con­ver­tit en un dels clàs­sics de l’humor més rep­re­sen­tats amb èxit a tot el món. En aque­sta ver­sió 100% valen­ciana, torna als nos­tres esce­naris per a oferir-​nos una diver­tidís­sima crítica d’una soci­etat en la qual no és gens fàcil saber qui és real­ment l’idiota.

«Vicent Pinyol ha sigut con­vi­dat a un sopar d’idiotes. Car­les, per­sona enginyosa, ho ha con­vi­dat, vol divertir-​se amb l’idiota, amb l’ingenu. Hi ha una famil­iar­i­tat estranya i antiga que ens acosta la ingenuï­tat i l’enginy. La primera ens parla de l’esplèndida fac­ul­tat innata de ser lli­ure; la seg­ona, de les habil­i­tats no apre­ses; les dues ens parlen del que és innat. En canvi, l’ingenu és aquell càn­did i sim­ple, i l’enginyós, algú fresc i astut, quasi sem­pre admi­rat. El pas del temps ha con­ver­tit dos quasi sinòn­ims en antòn­ims. Però jo tinc la sen­sació veient a Pinyol que l’ingenu i l’enginyós són dues cares de la mateixa mon­eda. Com deia J. A. Marina, l’enginy no és una diver­sió, sinó una man­era de sobre­vi­ure.» (Car­les Sanjaime)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Espectacle Gènesi
Espectacle de màgia
II Marxa · Passejant pel nostre entorn

Este cap de set­mana tenim un bon gra­pat d’activitats prepa­rades per a tots vosaltres !!

- Diss­abte, a les 19h, a l’auditori, espec­ta­cle de màgia «Mir­a­cles a Lour­des» amb el mag Ruben Aparisi.

- Diu­menge, a les 9:30h, amb el patrocini de la Fun­dación José Navarro , real­itzarem la II Marxa pel nos­tre entorn, amb els botànics Ger­ardo Stübing i Juan B. Peris, que una veg­ada més vis­iten Sumacàrcer per explicar-​nos com la natura es regen­era després dels cre­mats que patirem recentment. Els primers en arribar tin­dran un obse­qui de la Fun­dació José Navarro.

— Diu­menge, a les 18:30h, Grup de Balls Pop­u­lars, Les Folies de Car­caix­ent estre­nen el seu nou expec­ta­cle de danses a l’Auditor.

Aci tenim un enl­laç de la pre-​estrena pub­li­cat a «Las Provin­cias» Punx ací

Totes les activ­i­tats son amb entrada lli­ure. Us esperem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Visita fotogràfica per Sumacàrcer!! Suma't!!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

XXIV Festival Comarcal Bandes de Música

L’Ajuntament de Sumacàrcer informa en la seua pàgina de Face­book: Sumacàrcer acull el XXIV Fes­ti­val Comar­cal de Ban­des de Música. Hem d’eixir tots a rebre als nos­tres veïns d’Antella, Gavarda, Tous, Seny­era, Manuel, Beneix­ida i Càrcer. Us esperem.

I este es el cartell anun­ciant que el proper diss­abte Sumacàrcer s’omplirà de música, real­itzat per Aureli Domènech Bou.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 1 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba