Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Foguera Sant Antoni 2016

Tradi­ciones locales
Fecha: Sábado, 16 de Enero de 2016 19:00

Lugar de reunión: Sumacàrcer | Ciu­dad: Sumacàrcer, España

De la Web Ofi­cial de Sumacàrcer: www​.sumacarcer​.es

El proper diss­abte 16 de gener, Sumacàrcer cel­e­bra un any més la fes­tiv­i­tat de Sant Antoni amb l’encesa de la Foguera a la Plaça Major. Una festa que ha per­du­rat des de temps immemo­ri­als, i que ja fa dues decades, l’Ajuntament de Sumacàrcer va decidir con­ser­var, plan­tant una foguera «munic­i­pal» a la Plaça Major.

La regi­do­ria de Cul­tura i Festes, con­scient de la importàn­cia de man­tenir vives les nos­tres tradi­cions més antigues, un any més ha volgut potenciar-​la amb la inau­gu­ració una exposi­ció tito­lada «Rit­u­als de foc i festa». Es tracta d’una Exposi­ció de fotografies de David Can­tillo pro­duïda pel Museu Valen­cià d’Etnologia i ded­i­cada als rit­u­als de foc i les seues festes, i que podrem vis­i­tar a la sala d’Exposicions de l’Ajuntament.

Qui no s’ha que­dat alguna veg­ada mirant al foc men­tre deixes la teua ment en blanc? El foc, eixe ele­ment tan present en la vida dels valen­cians, rep­re­senta un eix comú a les nos­tres festes, un ingre­di­ent nec­es­sari per com­ple­tar la nos­tra essèn­cia com a poble.

Una festa nos­tra, una festa autèn­tica, una festa que enfonsa les seues arrels en les antigues tradi­cions dels nos­tres ances­tres, que servia per espan­tar els mals esper­its, una festa que seguim cel­e­brant any rere any en la nos­tra terra i que és signe d’identitat d’un poble. Un poble que viu les seues cel­e­bra­cions sota el signe d’un foc que, no sola­ment dóna calor, sinó també llum.

Direc­ción
Plaça Major, 5, 46295 Sumacàrcer
Valen­cia, España

Mapa


Todas las fechas


  • Sábado, 16 de Enero de 2016 19:00
Volver