Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

És un pro­grama de vis­ites turís­tiques guiades per les comar­ques de la Vall d’Albaida i de la Rib­era Alta i Baixa.
Mit­jançant aquest pro­grama es donarà a conèixer la gran vari­etat de recur­sos històrics, artís­tics, cul­tur­als, nat­u­rals, fes­tius i tradi­cionals de gran valor pat­ri­mo­nial, mon­u­men­tal, ecològic i paisat­gís­tic dels municipis participants.

Rutes per 3 comar­ques + vis­ites guiades + tapa ó degustació gas­tronòmica = 3€/ persona

En el cas de Sumacàrcer, la visita esta pre­vista per al día 1 de març.

Programa Entre Comarques

Més infor­ma­ció aci

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Logo whatsappSi el nos­tre ajun­ta­ment va ser pio­ner en moder­nitzar els bans munic­i­pals traslladant-​los al face­book, un ser­vici que fun­ciona mag­ní­fi­ca­ment, sobre­tot per a tots aque­lls que per tre­ball o residèn­cia no han pogut escoltar el ban en directe, últi­ma­ment estem veient com hi ha con­sis­toris que van més enllà, com és el cas de Gavarda i Tous (veure arti­cle pub­li­cat al levante-​emv) que han optat per util­itzar el what­sapp per a difon­dre infor­ma­ció inter­es­sant del municipi. Cal preguntar-​se ara, és un sis­tema ade­quat per al nos­tre municipi?, quines neces­si­tats cobriria?, Estem dis­posats que tots els mem­bres del grup coneguen el nos­tre número de mòbil?

Hi ha altres fór­mules per a trans­me­tre esta infor­ma­ción?. Actual­ment grà­cies a la tec­nolo­gia d’internet i els smart­phones en el nos­tre municipi dis­posem de pàgines web que ens pro­por­cio­nen diàri­a­ment este tipus d’informació, coneixem els esde­veni­ments pròx­ims que es van a real­itzar en el poble, ens ass­aben­tem de tots els bans quasi diàri­a­ment. Els nous gestors de con­tinguts de web per­me­ten un dis­seny «respon­sive» que per­met adap­tar el dis­seny tant per a ordi­nadors, tablets i mòbils, perquè tota la infor­ma­ció que es genere puga arribar-​nos per qual­sevol mitjà.«

Si que és ver­i­tat que tota eixa infor­ma­ció està dis­sem­i­nada en diverses pàgines, ja que cada una d’elles tracta temes dis­tints, temes asso­cia­cions, munic­i­pals, com­er­cials, etc., i que per a assabentar-​se de tot cal fer un recor­regut per totes elles, però no deixa de ser diver­tit estar ass­aben­tat de «tot» el que suc­ceïx en el nos­tre poble.

Ara mateix, la quan­ti­tat de mem­bres que poden pertànyer a grups de what­sapp estan lim­i­tats a 256 usuaris, la qual cosa seria insu­fi­cient per a les nom­broses peti­cions que es rebrien per a agregar-​se al grup, només la pàgina de face­book de l’ajuntament ja té 1.112 «amics».

Siga com siga, seria bo que el nos­tre municipi con­tin­uara sent un ref­er­ent, com el va ser per a can­viar les dates de les festes patronals d’una forma democràtica, com el va ser al crear una web per a anun­ciar els bans, com va ser la pilota valen­ciana, com va ser la festa de moros i cris­tians, com va ser la banda de música.

Que cada un de nos­altres impulse qual­sevol mesura que trans­meta la infor­ma­ció que estiga en les seues mans, que tots podem estar ass­aben­tats del que ocorre en el nos­tre volgut poble. Donem a coneixer el nos­tre poble. Tenim una riquesa de tradi­cions, de llocs, de formes de ser, gastronòmiques,etc., que poques pobla­cions poden fer gala d’això; només pensa, quantes asso­cia­cions (esportives, cul­tur­als, cre­atives, lúdiques, reli­gioses) tenim en un poble de a penes 1200 habi­tantes?, coneixes algun altre així?.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Logo elperiodic.com

Mejora zona degradada

La Diputación de Valen­cia recu­per­ará un espa­cio degradado de Sumacàrcer ubi­cado en el río Júcar. Conc­re­ta­mente, la enti­dad provin­cial y el ayun­tamiento han fir­mado un con­ve­nio por un valor de 60.000 euros para con­ver­tir la zona en un espa­cio acce­si­ble, además de limpiarlo y mantenerlo.

“La idea es que este lugar, muy próx­imo al casco urbano, sea una zona acce­si­ble, darle un uso social y otor­garle una recu­peración medioam­bi­en­tal y paisajís­tica”, ha afir­mado el alcalde de la local­i­dad, José María Peláez.

En este sen­tido, el primer edil ha ase­gu­rado que el obje­tivo de esta actuación es que los veci­nos y vis­i­tantes puedan dis­fru­tar de la zona, además de respon­s­abi­lizarse en su mantenimiento.

En cuanto a la situación actual del espa­cio, Peláez explica que se ha con­ver­tido en un vert­edero incontrolado.

“Inten­ta­mos que el entorno del río Xúquer, cerca del casco urbano, sea acce­si­ble y vis­itable”, ha declar­ado el alcalde.

El ayun­tamiento apor­tará el 15% del coste total de la actuación, y la cor­po­ración provin­cial costeará el resto.

Ver artículo en elpe​ri​odic​.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Arc de San Martí esta vesprada.

Arc de Sant MartíArc de Sant Martí

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba