Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Cap de setmana cultural

Este cap de set­mana hem pogut gaudir d’un ambi­ent cul­tural. Comença el dia 30 d’abril amb la pre­sentació del lli­bre: «Sumacàrcer, la pilota en Guerra» i al seu torn l’exposició de fotografies ref­er­ents al tema de la pilota valen­ciana a Sumacàrcer.

El dia 1 de maig, dia del tre­ball cele­bràvem l’acte social de les coques a la plaça de l’Era i a con­tin­uació començà la des­fi­lada del grup «TAM TAM». Ja de vesprada a l’auditori munic­i­pal la Banda Jun­ve­nil amenitzà al pub­lic asis­tent amb unes obres ben assajades.

El diss­abte 2 de maig el mono­logu­ista Eugeni Ale­many ens va amenitzar la vesprada amb el seu nou espec­ta­cle «T’ho des sense acritud.

Per a acabar, el diu­menge 3 de maig a les 10:00 hores des de la plaça de l’Era i en com­pa­nyia de pro­fes­sors de botànica de la Uni­ver­si­tat de Valèn­cia es va real­itzar l’esdeveniment «Cam­i­nant amb Cavanilles» per a obser­var la flora del bar­ranc del Llop.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El diu­menge 12 d’abril a les 9 hores se cel­e­brarà la XVIII rome­ria a l’ermita. La con­cen­tració serà en l’església i des d’allí eixirem en rome­ria amb la imatge de la Verge del Rosari fins a l’ermita, on cel­e­brarem la Santa Missa, benedic­ció dels ter­mes i repar­ti­ment del tradi­cional entrepà.

 XVIII romeria a l'ermita
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Font: Ajun­ta­ment de Sumacàrcer — Regi­doría de Cul­tura — http:\\www.sumacarcer.es

Al 2015 tens una cita amb el teatre.

Ja tenim ací la pro­gra­mació teatral que per a este 2015 s’ha preparat des de la Regi­do­ria de Cul­tura. 6 espec­ta­cles en cartell que han estat rep­re­sen­tats en els prin­ci­pals audi­toris de la Comu­ni­tat Valen­ciana. Esperem que us agrade i que la dis­fru­teu amb la mateixa il·lusió amb que l’hem preparada:

  • 12 d’abril. M’ESPERARÀS, d’Albena Teatre.
  • 1 de maig. TAM TAM, de Maduixa Teatre
  • 2 de maig. T’HO DIC SENSE ACRI­TUD, d’Eugeni Alemany
  • 28 de maig. IAIOS, d’ESCENOART producciions
  • 4 de juliol. PLUS­CUAM­PER­FEC­TAS, d’ATEMPO dansa
  • 6 de setem­bre. ON COL­LONS ESTÀ SENTO? — L’ALQUERIA BLANCA, copro­duc­ció de FALCÓ I PEDREGUER, OLYMPIA MET­RO­POL­I­TANA i EL PUNT DE LA I

Més infor­ma­ció en el Cal­en­dari d’Events o a la web del Ajun­ta­ment de Sumacàrcer http://​www​.sumacarcer​.es/​e​s​/​c​o​n​t​e​n​t​/​a​l​-​2015​-​t​e​n​s​-​u​n​a​-​c​i​t​a​-​a​m​b​-​e​l​-​t​e​a​t​r​e

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Pre­sentació del lli­bre sobre Joaquim Gar­cia Ribes.

Presentació del llibre sobre Joaquim Garcia Ribes.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba