Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Un any més organ­itzem un cicle d’actuacions per a que dis­frutem encara més de les nits de l’estiu. Enguany el lloc ele­git serà el pati del Palau dels Comtes d’Orgaz. Cada diss­abte del mes de juliol vos portarem un espectable que esperem que vos agrade.

- 4 de juliol: Obra de teatre a càr­rec de la com­pa­nyia A tempo dansa.

- 11 de juliol: Actuació musi­cal a càr­rec del grup Old Rockets.

- 18 de juliol: Monò­leg i màgia a càr­rec de l’humorista Car­los Barfi.

- 25 de juliol: Con­cert de piano a càr­rec de l’artista local Pablo Martínez.

Vingueu a sopar a la Plaça Major i a gaudir després dels espec­ta­cles que vos hem preparat. Nos­altres ficarem les cadires i les taules per a que pugau sopar cap a les 21:30 i després, a les 23:00, començarem amb les actuacions.

A més, tin­drem una bar­reta de bar on podreu com­prar beguda i algo per a picar. Vos esperem!

Actividades AECUS julio 2015

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El domingo 21, con el ver­ano recien estre­nado, tuvo lugar el I Tri­atlón Con­trareloj de Sumacàrcer. Destacar la impeca­ble orga­ni­zación que per­mi­tió que las prue­bas se realizaran con total normalidad.

A pesar de la soledad del con­trareloj, los tri­atle­tas pudieron «dis­fru­tar» de un marco incom­pa­ra­ble al nadar en el rio Xúquer cuando más bonito está, pos­te­ri­or­mente en la prueba de ciclismo tuvieron el priv­i­le­gio de recor­rer por primera vez una ruta cer­rada al público hasta ese día y pudieron cruzar la presa de Tous. Ya en la prueba de la car­rera a pie, el can­san­cio acu­mu­lado en las prue­bas ante­ri­ores (muy exi­gentes y duras las dos) y el calor endure­ció más aún la prueba. Agrade­ce­mos la vol­un­tad y for­t­aleza de estos atle­tas en esta modal­i­dad tan dura.

La vic­to­ria de la prueba fue para Ser­gio Juan en indi­vid­ual y para el Club Tri­fit­ness en equipos.

I Triatlón contrareloj Sumacàrcer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

plenari d'investidura del nou alcalde de Sumacàrcer.

El pas­sat diss­abte 13 de juny al saló de plens de l’Ajuntament de Sumacàrcer es va cel­e­brar l’elecció del nou alcalde d’entre el con­ce­jals ele­gits a les pasades elec­cions municipals.

La nova cor­po­ració queda rep­re­sen­tada per Joaquín Cre­spí, Sil­via Pons, Oscar Villa i Mª José Gar­cia, per part del Par­tit Pop­u­lar. Pel Par­tit Social­ista del País Valen­cià Txema Pelàez, David Pons, Gema Pons i Tomàs Rubio i Susanna Rubio rep­re­sen­tant de Nova Alter­na­tiva Pro­gres­sista.

Pos­te­ri­or­ment, es va proc­cedir a la votació del nou Alcalde de Sumacàrcer, on tant el Par­tit Pop­u­lar com el Par­tit Social­ista pre­sentaren als seus can­di­dats. Real­itzada la votació, va resul­tar ele­git Txema Pelàez (5 vots) front a Joaquin Cre­spí (4 vots).

Font: www​.sumacarcer​.es

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver