Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

El diss­abte 27 de juny es va cel­e­brar la 26 edi­ció de la Volta a Peu de Sumacàrcer. El recor­regut de 8 quilòme­tres a dos voltes a un cir­cuit urbà, exi­gent i dur en alguns trams unit a la calor reg­nant, no va evi­tar que un total de 246 par­tic­i­pants recor­regueren els car­rers de la població esforçant-​se a superar les seues pròpies marques.

La vic­tòria abso­luta va ser per a JOSE ANTO­NIO MARIN GAI del Club Mediter­rà­nia amb un temps de 2718″, el segon lloc va ser per al nos­tre veí DAVID GIL CERDÀ amb un temps de 2730″ del Club Cama-​Suma, el ter­cer escaló del podi va ser per a JOAQUIN BADENES GAR­CIA del Club Esportiu «La vespa» de Novetlé amb un temps de 2738″.

Destacar la car­rera de David a qui al Segon lloc de cat­e­go­ria abso­luta cal afe­gir el Primer lloc en la cat­e­go­ria senior. Enhorabona David.

Si vols vore els resul­tats com­plets de la prova entra en la pàgina de mychip punx­ant en este enllaç.

Ver tra­dución

El sábado 27 de junio se cele­bró la 26 edi­ción de la Vuelta a Pie de Sumacàrcer. El recor­rido de 8 kilómet­ros a dos vueltas a un cir­cuito urbano, exi­gente y duro en algunos tramos unido al calor reinante, no evitó que un total de 246 par­tic­i­pantes recor­ri­eran las calles de la población esforzán­dose en superar sus propias marcas.

La vic­to­ria abso­luta fue para JOSE ANTO­NIO MARIN GAY del Club Mediter­ránea con un tiempo de 2718″, el segundo lugar fue para nue­stro vecino DAVID GIL CERDÀ con un tiempo de 2730″ del Club Cama-​Suma, el ter­cer escalón del podio fue para JOAQUIN BADENES GAR­CIA del Club Deportivo «La vespa» de Novetlé con un tiempo de 2738″.

Destacar la car­rera de David al que al Segundo puesto de cat­e­goría abso­luta hay que añadir el Primer puesto en la cat­e­goría senior.

Enhorabuena David.

Si quieres ver los resul­ta­dos com­ple­tos de la prueba entra en la página de mychip pin­chando en este enlace.

26 Volta a peu Sumacàrcer
Foto: Tomàs Rubio Garcia

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El diu­menge 28 de juny es va cel­e­brar la XXXII final autonòmica de ras­pall al «car­rer de la pilota» de Gavarda on el Club de Pilota de Sumacàrcer dis­putà la final de la 3ª cat­e­go­ria, con­tra l’equip d’Oliva. Ximo Juarez Castelló, Ramon Domenech Con­tell i Avelino Aliaga van acon­seguir guan­yar amb un dis­pu­tat 4035. Enhorabona als cam­pi­ons i grà­cies per con­tin­uar por­tant el nom de Sumacàrcer lli­gat a la pilota valen­ciana amb un alt niv­ell professional.

Final autonòmica raspall 2015

Foto: Fotomàs

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Un any més organ­itzem un cicle d’actuacions per a que dis­frutem encara més de les nits de l’estiu. Enguany el lloc ele­git serà el pati del Palau dels Comtes d’Orgaz. Cada diss­abte del mes de juliol vos portarem un espectable que esperem que vos agrade.

- 4 de juliol: Obra de teatre a càr­rec de la com­pa­nyia A tempo dansa.

- 11 de juliol: Actuació musi­cal a càr­rec del grup Old Rockets.

- 18 de juliol: Monò­leg i màgia a càr­rec de l’humorista Car­los Barfi.

- 25 de juliol: Con­cert de piano a càr­rec de l’artista local Pablo Martínez.

Vingueu a sopar a la Plaça Major i a gaudir després dels espec­ta­cles que vos hem preparat. Nos­altres ficarem les cadires i les taules per a que pugau sopar cap a les 21:30 i després, a les 23:00, començarem amb les actuacions.

A més, tin­drem una bar­reta de bar on podreu com­prar beguda i algo per a picar. Vos esperem!

Actividades AECUS julio 2015

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba