Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Imat­ges sor­pre­nents de l’afonament de la cúpula prin­ci­pal de l’església de Sant Antoni Abad de Sumacàrcer. Açò era el que es podia obser­var este matí des dels llocs ele­vats de la població.

Ja siga per la calor d’estos últims dies o per cir­cum­stàn­cies de l’edat d’esta con­struc­ció, les teules de la part sud de la cúpula cen­tral s’han després de la seua ubi­cació ini­cial provo­cant l’afonament. Destacar que no hi ha hagut danys per­son­als, encara que la recon­struc­ció serà cos­tosa pel tipus de tre­ball de recu­peració d’un mon­u­ment històric i per la difi­cul­tat que entranya la bastimentada.

Esperem que no es demoren els tre­balls d’estanqueïtat per a evi­tar que amb les pluges s’afone el sostre sencer i el mal siga major.

També podem obser­var el ves­per que s’havia con­struït davall la teu­lada de la cúpula.

Ver tra­duc­ción

Imá­genes sor­pren­dentes del hundimiento de la cúpula prin­ci­pal de la igle­sia de San Anto­nio Abad de Sumacàrcer. Esto era lo que se podía obser­var este mañana desde los lugares ele­va­dos de la población.

Ya sea por la calor de estos últi­mos días o por cir­cun­stan­cias de la edad de esta con­struc­ción, las tejas de la parte sur de la cúpula cen­tral se han despren­dido de su ubi­cación ini­cial provo­cando el der­rumbe. Destacar que no ha habido daños per­son­ales, aunque la recon­struc­ción será cos­tosa por el tipo de tra­bajo de recu­peración de un mon­u­mento histórico y por la difi­cul­tad que entraña el andamiaje.

Esper­amos que no se demoran los tra­ba­jos de estanquei­dad para evi­tar que con las llu­vias se hunda el techo entero y el mal sea mayor.

Tam­bién podemos obser­var el avis­pero que se habían con­stru­ido bajo la tejado de la cúpula.»

Derrumbe cúpula de la iglesia

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Entre­vista a Txema des de les càmeres de Rib­era Tele­visió cen­trada en alguns punts del pro­grama elec­toral per als pròx­ims qua­tre anys, com la car­retera que unix Sumacàrcer amb Antella, la creació d’un cen­tre de dia i residèn­cia per a la ter­cera edat, i el pro­jecte de recu­peració del castell de Penyarroja.

Els Ajun­ta­ments de Sumacàrcer i Antella tre­bal­laran con­jun­ta­ment per acon­seguir la inclusió de la car­retera que uneix els dos pobles en la xarxa de Diputació.

Posted by Rib­era Tele­visió on Miér­coles, 24 de junio de 2015
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El diss­abte 27 de juny es va cel­e­brar la 26 edi­ció de la Volta a Peu de Sumacàrcer. El recor­regut de 8 quilòme­tres a dos voltes a un cir­cuit urbà, exi­gent i dur en alguns trams unit a la calor reg­nant, no va evi­tar que un total de 246 par­tic­i­pants recor­regueren els car­rers de la població esforçant-​se a superar les seues pròpies marques.

La vic­tòria abso­luta va ser per a JOSE ANTO­NIO MARIN GAI del Club Mediter­rà­nia amb un temps de 2718″, el segon lloc va ser per al nos­tre veí DAVID GIL CERDÀ amb un temps de 2730″ del Club Cama-​Suma, el ter­cer escaló del podi va ser per a JOAQUIN BADENES GAR­CIA del Club Esportiu «La vespa» de Novetlé amb un temps de 2738″.

Destacar la car­rera de David a qui al Segon lloc de cat­e­go­ria abso­luta cal afe­gir el Primer lloc en la cat­e­go­ria senior. Enhorabona David.

Si vols vore els resul­tats com­plets de la prova entra en la pàgina de mychip punx­ant en este enllaç.

Ver tra­dución

El sábado 27 de junio se cele­bró la 26 edi­ción de la Vuelta a Pie de Sumacàrcer. El recor­rido de 8 kilómet­ros a dos vueltas a un cir­cuito urbano, exi­gente y duro en algunos tramos unido al calor reinante, no evitó que un total de 246 par­tic­i­pantes recor­ri­eran las calles de la población esforzán­dose en superar sus propias marcas.

La vic­to­ria abso­luta fue para JOSE ANTO­NIO MARIN GAY del Club Mediter­ránea con un tiempo de 2718″, el segundo lugar fue para nue­stro vecino DAVID GIL CERDÀ con un tiempo de 2730″ del Club Cama-​Suma, el ter­cer escalón del podio fue para JOAQUIN BADENES GAR­CIA del Club Deportivo «La vespa» de Novetlé con un tiempo de 2738″.

Destacar la car­rera de David al que al Segundo puesto de cat­e­goría abso­luta hay que añadir el Primer puesto en la cat­e­goría senior.

Enhorabuena David.

Si quieres ver los resul­ta­dos com­ple­tos de la prueba entra en la página de mychip pin­chando en este enlace.

26 Volta a peu Sumacàrcer
Foto: Tomàs Rubio Garcia

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El diu­menge 28 de juny es va cel­e­brar la XXXII final autonòmica de ras­pall al «car­rer de la pilota» de Gavarda on el Club de Pilota de Sumacàrcer dis­putà la final de la 3ª cat­e­go­ria, con­tra l’equip d’Oliva. Ximo Juarez Castelló, Ramon Domenech Con­tell i Avelino Aliaga van acon­seguir guan­yar amb un dis­pu­tat 4035. Enhorabona als cam­pi­ons i grà­cies per con­tin­uar por­tant el nom de Sumacàrcer lli­gat a la pilota valen­ciana amb un alt niv­ell professional.

Final autonòmica raspall 2015

Foto: Fotomàs

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver