Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Ens hem acos­tu­mat que tal dia com hui la premsa, la tele­visió, la ràdio, ens recor­den el que va pas­sar fa 33 anys, aquell fatídic dia 20 d’octubre de 1982. Les pluges caigudes en la zona durant els últims dies (ciclogé­ne­sis explo­siva o tem­pe­s­tat per­fecta com es denom­ina actual­ment) no van per­me­tre a la presa de Tous retindre tant volum d’aigua, aigua que prove­nia de tots els bar­rancs de la con­tor­nada, del riu escalona i del que baix­ava pel propi riu Xúquer; afegint a tot este cabal el que ja de per si emma­gatze­mava la presa inacabada.

Hui podem lle­gir en diver­sos mit­jans de comu­ni­cació les vivèn­cies, anèc­dotes i pati­ments de la gent que habitava les pobla­cions banyades pel riu Xúquer des de la Rib­era Alta fins a la Rib­era Baixa, els que en major o menor mesura van tin­dre pèr­dues humanes, ani­mals i materials.

Pots con­sul­tar estos vídeos al respecte de la Pan­tanada: http://​www​.sumacarcer​.com/​v​i​d​e​o​t​e​c​a​/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​p​a​n​t​a​n​a​d​a​.​h​t​m​l

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

festers 2016

Font: Ajun­ta­ment de Sumacàrcer

Ja tenim Fes­ters per al 2016: Car­les, Laura, Josema, Ser­gio, Javi, Àngela, Lucas, Thais, Paula, Javi, Neus, Borja, Clàu­dia, Montse. Grà­cies per les vostres ganes de tre­bal­lar pel poble. Ara a tre­bal­lar i nos­altres, els veïns, a col•laborar.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

cartell 9 octubre

L’Ajuntament de Sumacàrcer en col•laboració amb altres asso­cia­cions del poble ha organ­itzat una sèrie d’actes per al proper cap de set­mana per a cel­e­brar el 9 d’octubre. Aci tinguem el cartell de l’Ajuntament amb la pro­gra­mació d’actes.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Estracte de la web: índice

radio umx

El pro­grama del sábado de Nues­tras Ban­das de Música estuvo ded­i­cado a la Unió Musi­cal “El Xúquer» de Sumacárcer, que fue 1er Pre­mio de la 3ª Sec­ción del pasado 129º Cer­ta­men Inter­na­cional de Ban­das “Ciu­dad de Valen­cia». Nos acom­pañó durante el pro­grama el pro­pio alcalde de Sumacárcer Txema Peláez, y su con­ce­jal de cul­tura David Pons. Rep­re­sen­tando a la sociedad musi­cal estu­vieron su pres­i­dente José Luis Galdón, su direc­tor tit­u­lar Josep Ros y el músico Tomás Rubio. Escuchamos ínte­gra la actuación de la Unió Musi­cal “El Xúquer» de Sumacárcer en el último Cer­ta­men Inter­na­cional de Ban­das “Ciu­dad de Valen­cia». Escuchamos: Agüero, de José Franco Blue Outer Space, del japonés Satoshi Yag­i­sawa El Racó de l’Or, de Saül Gómez i Soler Pudi­mos entre­vis­tar a Saül Gómez i Soler, quien nos habló acerca de su obra “El Racó de l’Or». Tam­bién entre­vis­ta­mos a Pere Vicente Alamà, con­ce­jal de cul­tura y fies­tas del Ayun­tamiento de Llíria que nos habló del Fes­ti­val de Ban­das de San Miquel. Por otro lado, la Unión Musi­cal de Llan­era de Ranes, bajo la batuta de Pas­cual Martínez nos inter­pretó “La Jungla» de Fer­rer Ferran.

Escoltar l’emisió del pro­grama 1776 del dia 26 de setembre

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver