Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

T’atreviries a posi­cionar el pic del caroig respecte a Sumacàrcer, saps on se situa este pic?

sumacarcer caroig2El pic Caroche o Caroig és una muntanya de 1.126 metres, local­itzada al terme de Teresa de Cofrents, Espanya. Està situ­ada en el massís que rep el mateix nom (Massís del Caroche) , sit­uat entre les comar­ques de «el vall d’Ayora-Cofrentes» i el «Canal de Navar­rés» i per­tanyent al terme munic­i­pal de «Teresa de Cofrentes.

A pesar que Sumacàrcer no forma part de la canal de navar­rés, el fet de que els últims con­traforts del massís acaben en Sumacárcer, fa pos­si­ble que esta població es trobe dins de la soci­etat «Macizo del Caroig», la qual està inclosa en el Pla Leader de la Comu­ni­tat Euro­pea, rebent del pro­grama europeu de desen­rotl­la­ment rural una quan­ti­tat impor­tant econòmica per a la implantació de pro­jectes de tur­isme rural, creació d’empreses, llocs de tre­ball i ini­cia­tiva privada.

Més infor­ma­ció a http://​www​.sumacarcer​.es/​e​s​/​c​o​n​t​e​n​t​/​m​a​c​i​z​o​-​d​e​l​-​c​a​r​o​i​g.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

suma cullera2Si traçàrem una cir­cum­fer­èn­cia amb cen­tre a Sumacàrcer, la inter­sec­ció d’esta amb el mar ens situ­aria a 34,45 quilòme­tres, en Cullera. Per curiosi­tat, fixeu-​vos que Picas­sent i Turís estan a la mateixa dis­tàn­cia de Sumacàrcer que Cullera.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

BONS NADALS SUMA

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Estos son els resul­tats de les elec­ciones gen­er­als 2015 a Sumacàrcer amb el 100% escrutat.

Capturar 2015 12 20 22 10 02 691

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver