Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

sumacarcer p

Sumacàrcer té un terme munic­i­pal amb una exten­sió de 20,1 km². Limita al Nord amb el terme munic­i­pal de Tous, a l’Est amb el d’Antella, al Sud amb el de Cotes i a l’Oest amb el de Chella i Navarrés.

Tots tenim en la ment el bonic i verdós paisatge de tarongers, a dreta i esquerra de la car­retera quan anem a este poble (per la car­retera de la Pobla Llarga a Sumacàrcer) , donant la sen­sació d’un ter­reny, major­ment pla. Però sabies que dels 20,1 km², el 58,7% són de muntanya, con­for­mant la resta la part cul­tivable el «Plà de l’Alt» a l’Oest i la zona de la rib­era del Xúquer a l’Est, incloent la pròpia població.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

feliz 2016

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

T’atreviries a posi­cionar el pic del caroig respecte a Sumacàrcer, saps on se situa este pic?

sumacarcer caroig2El pic Caroche o Caroig és una muntanya de 1.126 metres, local­itzada al terme de Teresa de Cofrents, Espanya. Està situ­ada en el massís que rep el mateix nom (Massís del Caroche) , sit­uat entre les comar­ques de «el vall d’Ayora-Cofrentes» i el «Canal de Navar­rés» i per­tanyent al terme munic­i­pal de «Teresa de Cofrentes.

A pesar que Sumacàrcer no forma part de la canal de navar­rés, el fet de que els últims con­traforts del massís acaben en Sumacárcer, fa pos­si­ble que esta població es trobe dins de la soci­etat «Macizo del Caroig», la qual està inclosa en el Pla Leader de la Comu­ni­tat Euro­pea, rebent del pro­grama europeu de desen­rotl­la­ment rural una quan­ti­tat impor­tant econòmica per a la implantació de pro­jectes de tur­isme rural, creació d’empreses, llocs de tre­ball i ini­cia­tiva privada.

Més infor­ma­ció a http://​www​.sumacarcer​.es/​e​s​/​c​o​n​t​e​n​t​/​m​a​c​i​z​o​-​d​e​l​-​c​a​r​o​i​g.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

suma cullera2Si traçàrem una cir­cum­fer­èn­cia amb cen­tre a Sumacàrcer, la inter­sec­ció d’esta amb el mar ens situ­aria a 34,45 quilòme­tres, en Cullera. Per curiosi­tat, fixeu-​vos que Picas­sent i Turís estan a la mateixa dis­tàn­cia de Sumacàrcer que Cullera.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Página 11 de 26

Cal­en­dario Eventos

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba