Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Àrea recreativa presa de Tous

Com a cul­mi­nació de la mon­u­men­tal obra de la presa de Tous, el Min­is­teri de Medi Ambi­ent junt amb la Con­fed­eració Hidro­grà­fica del Xúquer, van impul­sar la creació d’una àrea recre­ativa en la con­tor­nada de la presa; així mateix es van mil­lo­rar els acces­sos a la presa, es van con­struir dos miradors (mirador d’Antella i Mirador de Tous) i es va final­itzar la car­retera que creua la presa, per­me­tent la comu­ni­cació entre els ter­mes de Tous i Navar­rés. 20 anys després, no es per­met el pas a cap d’estes instal·lacions.

Hi ha uns quants municipis, QUESA, BICORP, NAVAR­RÉS, SUMACARCER, TOUS , ANTELLA, GAVARDA, ubi­cats a amb­dós marges de la Presa i pròx­ims a la mateixa, tant aigües dalt com aigües baix, que vénen deman­dant se’ls per­meta el pas de vehi­cles per la coro­nació atés que als seus habi­tants els suposaria un gran estalvi de temps al facil­i­tar la seua intercomunicació.

Quant a l’Àrea recre­ativa, a pesar que els alcaldes de la zona afec­tada han sol·licitat en diverses oca­sions l’obertura d’esta zona per al seu ús i gaudi dels habi­tants de la comarca, seguix tan­cada, si bé es pot accedir fins a ella a peu per la senda SL-​CV 17.2 «el murteral i el pun­tal de morico»

És una llàs­tima que estes instal·lacions vegen pas­sar el temps sense que siguen aprof­i­tades per a la final­i­tat que se’ls va donar quan van ser con­struïdes. L’àrea recre­ativa està com­posta per zones de jocs per a xiquets i ber­e­nadors a l’aire lli­ure i davall coberta, ideal per a dis­fru­tar d’un dia de festa.

Vore la traducció

Como cul­mi­nación de la mon­u­men­tal obra de la presa de Tous, el Min­is­te­rio de Medio Ambi­ente junto con la Con­fed­eración Hidro­grá­fica del Júcar, impul­saron la creación de un área recre­ativa en los alrede­dores de la presa; asimismo se mejo­raron los acce­sos a la presa, se con­struyeron dos miradores (mirador de Antella y Mirador de Tous) y se final­izó la car­retera que cruza la presa, per­mi­tiendo la comu­ni­cación entre los tér­mi­nos de Tous y Navar­rés. 20 años después, no se per­mite el paso a ninguna de estas instalaciones.

Exis­ten var­ios munici­p­ios, QUESA, BICORP, NAVAR­RES, SUMACARCER, TOUS , ANTELLA, GAVARDA, ubi­ca­dos a ambas már­genes de la Presa y próx­i­mos a la misma, tanto aguas arriba como aguas abajo, que vienen deman­dando se les per­mita el paso de vehícu­los por la coro­nación dado que a sus habi­tantes les supon­dría un gran ahorro de tiempo al facil­i­tar su intercomunicación.

En cuanto al Área recre­ativa, a pesar de que los alcaldes de la zona afec­tada han solic­i­tado en varias oca­siones la aper­tura de esta zona para su uso y dis­frute de los habi­tantes de la comarca, sigue cer­rada, si bien se puede acceder hasta ella a pie por la senda SL-​CV 17.2 “el murteral y el pun­tal de morico”.

Es una pena que estas insta­la­ciones vean pasar el tiempo sin que sean aprovechadas para la final­i­dad que se les dio cuando fueron con­stru­idas. El área recre­ativa está com­puesta por zonas de jue­gos para niños y meren­deros al aire libre y bajo cubierta, ideal para dis­fru­tar de un día de asueto.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

dia del arbre

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sopar de carnestoltes, organitzat per els Festers 2016

Organ­itzat pels Fes­ter de Sumacàrcer 2016, el diss­abte 6 de febrer a par­tir de les 21;00 hores, en el local de «La Soci­etat» tin­drà lloc el sopar de carnestoltes on tin­drem «Picaeta, beguda i coca en cansalà» per 5 €, després con­tin­uarà la festa en la Cafe­te­ria L’Era. Sor­p­re­ses per els mil­lors disfresses.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

foguera 2016

Vore el event en «próx­i­mos eventos»

Infor­ma­ció: Ajun­ta­ment de Sumacàrcer · Regi­doría de Cultura

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver