Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Artículo pub­li­cado en el per­iódico dig­i­tal «el seis doble».

El diari El Seis Doble visita de nou “Un poble de somni”. En la nos­tra ronda d’entrevistes amb els alcaldes fem parada a Sumacàrcer. Txema Peláez és cap del Con­sis­tori que ocupa actual­ment les dependèn­cies del Palau dels comtes d’Orgaz, palau renaix­en­tista del segle XV i recent­ment restau­rat per allot­jar entre altres dependèn­cies l’Ajuntament i la Tur­ist Info. Com és ja habit­ual comencem pre­gun­tant pels comptes i Txema respon que “la situació econòmica i financera és enve­jable i tenim la inver­sió per habi­tant de les més altes de la Rib­era, sem­pre hem inten­tat ajustar-​nos al din­ers que tenim i hem incre­men­tat les ajudes a les famílies amb més prob­lemes econòmics”.
Una de les qües­tions que més els pre­ocupa és “la baixa taxa de natal­i­tat i que la gent jove no trobe faena al municipi està fent que la població minve poc a poc”, però per sort els caps de set­mana reben molts vis­i­tants.
Saben que el sec­tor pri­mari local con­tinua sent l’agricultura i, per tant, estan fent tots els pos­si­bles per defen­sar en totes les instan­cies els inter­es­sos dels seus llau­radors. Amb els seus propis recur­sos i sense cap aportació exte­rior estan invertint din­ers per a por­tar enda­vant un Pla d’Ocupació Social i els veïns de la local­i­tat puguen tre­bal­lar.
Con­scients de l’alt poten­cial turís­tic del seu terme estan duent avant tre­balls de mil­lora de les sendes i rutes paisat­gís­tiques per atraure més vis­i­tants cada cap de set­mana. Han fir­mat un con­veni amb la Diputació per tal de recu­perar un accés al riu i també volen posar en marxa la recon­struc­ció del castell de Sumacàrcer, dels segles X-​XIII, i del què tan sols que­den restes de muralles.
Orgul­lós de totes i cadas­cuna de les seues asso­cia­cions locals els recorda que l’Ajuntament sem­pre està obert per a elles.
En l’entrevista, Txema, també destaca el bon tre­ball que se està fent des de la regi­do­ria de Cul­tura per tal de preparar una extensa i vari­ada activ­i­tat cul­tural del poble que segons ens diu “és també l’enveja d’altes pobla­cions més grans”. Txema i el seu equip es tornaran a pre­sen­tar per a les pròximes elec­cions del mes de maig i li agradaria que man­arà qui man­arà “sem­pre es tre­balle pel bé de Sumacàrcer”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver