Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Logo whatsappSi el nos­tre ajun­ta­ment va ser pio­ner en moder­nitzar els bans munic­i­pals traslladant-​los al face­book, un ser­vici que fun­ciona mag­ní­fi­ca­ment, sobre­tot per a tots aque­lls que per tre­ball o residèn­cia no han pogut escoltar el ban en directe, últi­ma­ment estem veient com hi ha con­sis­toris que van més enllà, com és el cas de Gavarda i Tous (veure arti­cle pub­li­cat al levante-​emv) que han optat per util­itzar el what­sapp per a difon­dre infor­ma­ció inter­es­sant del municipi. Cal preguntar-​se ara, és un sis­tema ade­quat per al nos­tre municipi?, quines neces­si­tats cobriria?, Estem dis­posats que tots els mem­bres del grup coneguen el nos­tre número de mòbil?

Hi ha altres fór­mules per a trans­me­tre esta infor­ma­ción?. Actual­ment grà­cies a la tec­nolo­gia d’internet i els smart­phones en el nos­tre municipi dis­posem de pàgines web que ens pro­por­cio­nen diàri­a­ment este tipus d’informació, coneixem els esde­veni­ments pròx­ims que es van a real­itzar en el poble, ens ass­aben­tem de tots els bans quasi diàri­a­ment. Els nous gestors de con­tinguts de web per­me­ten un dis­seny «respon­sive» que per­met adap­tar el dis­seny tant per a ordi­nadors, tablets i mòbils, perquè tota la infor­ma­ció que es genere puga arribar-​nos per qual­sevol mitjà.«

Si que és ver­i­tat que tota eixa infor­ma­ció està dis­sem­i­nada en diverses pàgines, ja que cada una d’elles tracta temes dis­tints, temes asso­cia­cions, munic­i­pals, com­er­cials, etc., i que per a assabentar-​se de tot cal fer un recor­regut per totes elles, però no deixa de ser diver­tit estar ass­aben­tat de «tot» el que suc­ceïx en el nos­tre poble.

Ara mateix, la quan­ti­tat de mem­bres que poden pertànyer a grups de what­sapp estan lim­i­tats a 256 usuaris, la qual cosa seria insu­fi­cient per a les nom­broses peti­cions que es rebrien per a agregar-​se al grup, només la pàgina de face­book de l’ajuntament ja té 1.112 «amics».

Siga com siga, seria bo que el nos­tre municipi con­tin­uara sent un ref­er­ent, com el va ser per a can­viar les dates de les festes patronals d’una forma democràtica, com el va ser al crear una web per a anun­ciar els bans, com va ser la pilota valen­ciana, com va ser la festa de moros i cris­tians, com va ser la banda de música.

Que cada un de nos­altres impulse qual­sevol mesura que trans­meta la infor­ma­ció que estiga en les seues mans, que tots podem estar ass­aben­tats del que ocorre en el nos­tre volgut poble. Donem a coneixer el nos­tre poble. Tenim una riquesa de tradi­cions, de llocs, de formes de ser, gastronòmiques,etc., que poques pobla­cions poden fer gala d’això; només pensa, quantes asso­cia­cions (esportives, cul­tur­als, cre­atives, lúdiques, reli­gioses) tenim en un poble de a penes 1200 habi­tantes?, coneixes algun altre així?.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver