Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Firma convenio colaboraciónSom la VallL’Ajuntament de Sumacàrcer senyal­itzarà qua­tre rutes senderistes amb la col·laboració del Patronat Provin­cial de Tur­isme Valèn­cia, Terra i Mar de la Diputació de Valèn­cia. El pro­jecte mod­i­fi­carà la senyelètica de l’itinerari amb l’objectiu de pro­mo­cionar i donar a conèixer els seus prin­ci­pals atrac­tius turís­tics i posar en valor els recur­sos turís­tics de la local­i­tat de la Rib­era Alta. L’alcalde de Sumacàrcer, José Mª Peláez, ha desta­cat sobre aquest tema que “grà­cies al con­veni sig­nat amb el Patronat Provin­cial de Tur­isme podem ren­o­var la senyelètica de la nos­tra xarxa de senderes locals, homolo­gats i en ple ús des de fa 15 anys. La senyal­ització s’ha de ren­o­var pel des­gast que ha patit pel pas del temps”.
“Pel terme munic­i­pal de Sumacàrcer passen qua­tre senderes locals que van des del riu Xúquer fins a la comarca de La Canal de Navar­rés i ofer­eix unes vistes espec­tac­u­lars amb vari­etat de paisat­ges”, ha afe­git l’alcalde de Sumacàrcer. El dipu­tat de Tur­isme, Ernesto San­juán, i l’alcalde de Sumacàrcer, José Mª Peláez, van sig­nar recent­ment un con­veni de col·laboració per a la pro­mo­ció turís­tica de la localitat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver