Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

premis palmera.guardonats

El diss­abte 11 de juny, en la plaça de l’ajuntament, amb una ambi­entació a l’altura del que esta acte mereix, es va cel­e­brar l’entrega de premis del la I Gala Premis Palmera, instau­rada per l’Excm. Ajun­ta­ment, amb la final­i­tat de pre­miar per­son­at­ges o asso­cia­cions que han desta­cat en alguna de les facetes pre­mi­ades, por­tant el nom de Sumacàrcer allí on tenen la seua activitat.

En l’apartat d’esports van ser premiats:

  • Jordi Naturil qui va ser campió autonòmic indi­vid­ual de frontó a mà, cat­e­go­ria cadet 2015, campió autonòmic de ras­pall en par­elles juve­nil 2016.
  • Nos­tra gran jugadora de fut­bol Alba Cerdà Marín. Ella , amb el seu esforç i ded­i­cació ha for­mat part de la Selec­ció Valen­ciana Femenina de Fut­bol sub-​18, con­seguint el sub­cam­bionat d’Espanya.

En l’apartat d’educació va ser premiat:

  • Car­los Pons qui ha sigut selec­cionat d’entre quasi 8000 sol·licituds per al pro­grama de Beques de la Fun­dació Aman­cio Ortega, que té l’objectiu de facil­i­tar l’aprenentatge de l’anglès i la immer­sió en la cul­tura estrangera a joves d’instituts i col·legis espany­ols durant un any acadèmic.

En l’apartat de cul­tura van ser premiats:

  • La nos­tra banda, la Unió Musi­cal “El Xúquer” de Sumacàrcer, que va fer història. al acon­seguir el primer premi a la sec­ció Ter­cera en el Cer­ta­men Inter­na­cional de Ban­des de Música Ciu­tat de Valèn­cia, és el més antic i porta 129 edi­cions. És el més pres­tigiós i impor­tant dels que es cele­bren al món sencer. Més de 2000 ban­des i 150.000 músics de tot el món han for­mat part de la seua historia.
  • Miguel Pons Tomàs, a títol pòs­tum. Amb el pas del temps, la memòria i molts dels records i històries dels nos­tres pobles van pas­sant a l’oblit i perdent-​se per a sem­pre. Grà­cies a per­sones com ell part d la nos­tra memòria quedarà per sem­pre, escrita, i no es per­drà mai. Grà­cies per dedicar el teu temps a la nos­tra memòria com a poble, grà­cies per haver-​nos fet som­ri­ure amb les teues històries, per esti­mar tant la teua llen­gua i cuidar-​la al màxim, per esti­mar tant la música.

Va actuar com a pre­sen­ta­dora l’actriu Lola Moltó, els premis van ser entre­gats pels regidors-​es d’esports, edu­cació i cul­tura. Chema Pelàez, el nos­tre Alcalde, va agrair als guardo­nats el seu tre­ball pel poble i als ais­tentes per la seua col·laboració en esta I Gala de Premis Palmera, esper­ant que la próx­ima edi­ció compte amb nous per­son­at­ges mereixe­dors d’este premi.

gala premis palmera

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver