Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

premis palmera

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha pos­sat en marxa uns premis anom­e­nats «Premis Palmera». Ací vos deixem l’informació pub­li­cada al respecte en el Face­book de l’Ajuntament.

«L’Ajuntament de Sumacàrcer, fent-​nos ressò de les pro­postes d’algunes asso­cia­cions, ha posat en marxa un nou esde­veni­ment a Sumacàrcer. Es tracta de la primera edi­ció d’uns premis, que hem decidit anom­e­nar Premis Palmera, evo­cant d’eixa man­era a la desa­pareguda palmera, sím­bol d’unió que for­mava part d’eixa imatge tan rep­re­sen­ta­tiva del nos­tre poble.

Els Premis Palmera, per tant, no són més que un reconeix­e­ment que el poble vol fer a eixes per­sones que amb el seu tre­ball i ded­i­cació han desta­cat en deter­mi­nats àmbits de la cul­tura, l’esport o qual­sevol altra ves­sant, por­tant el nom de Sumacàrcer per tot arreu.

Esta primera edi­ció, sense dubte, va a ser la més com­pli­cada de real­itzar, perquè són molts els que, fent memòria, es mereixen un reconeix­e­ment públic. No obstant, esperem poder cel­e­brar moltís­simes més edi­cions d’aquest premi i poc a poc donar les grà­cies a tots els que d’una man­era o altra són mereixe­dors de rebre’l.

Per a enguany, l’Ajuntament de Sumacàrcer ha decidit pre­miar a 5 per­sones o col·lectius en les cat­e­gories de cul­tura, edu­cació i esports que en els prop­ers dies us anirem comunicant.»

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver