Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

clavarieses Filles de Maria 2016

El diss­abte 21 de maig va tin­dre lloc la pre­sentació de les clavarieses de les Filles de Maria del 2016. Després del recor­regut de la tuna pels car­rers de la població, arreple­gant a cada una de les clavarieses, van arribar a l’auditori de l’Ajuntament de Sumacàrcer on va ser pre­sen­tada cada una d’elles i els seus acom­pa­nyants. Julio Pons del «Mon­u­ment» va actuar com a man­tenidor, descriv­int a cada una de les clavarieses en les seues facetes mes iden­ti­fica­tives de la seua per­son­al­i­tat. Les paraules del man­tenidor van acon­seguir que l’emoció es vera reflec­tida en elles i en no pocs dels assis­tents. Pos­te­ri­or­ment la Pres­i­denta Maria Pons va agrair a tots els que fan que esta festa siga pos­si­ble i per­dure en la nos­tra història. El cap de set­mana del 28 i 29 de maig con­tin­uarà la festa amb cer­cav­iles, ofrena, orquesta, misa i processó, cul­mi­nant el diu­menge amb la cremà de la falla.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver