Àrea recreativa presa de Tous

Com a culminació de la monumental obra de la presa de Tous, el Ministeri de Medi Ambient junt amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, van impulsar la creació d'una àrea recreativa en la contornada de la presa; així mateix es van millorar els accessos a la presa, es van construir dos miradors (mirador d'Antella i Mirador de Tous) i es va finalitzar la carretera que creua la presa, permetent la comunicació entre els termes de Tous i Navarrés. 20 anys després, no es permet el pas a cap d'estes instal·lacions.

Hi ha uns quants municipis, QUESA, BICORP, NAVARRÉS, SUMACARCER, TOUS , ANTELLA, GAVARDA, ubicats a ambdós marges de la Presa i pròxims a la mateixa, tant aigües dalt com aigües baix, que vénen demandant se'ls permeta el pas de vehicles per la coronació atés que als seus habitants els suposaria un gran estalvi de temps al facilitar la seua intercomunicació.

Quant a l'Àrea recreativa, a pesar que els alcaldes de la zona afectada han sol·licitat en diverses ocasions l'obertura d'esta zona per al seu ús i gaudi dels habitants de la comarca, seguix tancada, si bé es pot accedir fins a ella a peu per la senda SL-CV 17.2 "el murteral i el puntal de morico"

És una llàstima que estes instal·lacions vegen passar el temps sense que siguen aprofitades per a la finalitat que se'ls va donar quan van ser construïdes. L'àrea recreativa està composta per zones de jocs per a xiquets i berenadors a l'aire lliure i davall coberta, ideal per a disfrutar d'un dia de festa.

Vore la traducció

Como culminación de la monumental obra de la presa de Tous, el Ministerio de Medio Ambiente junto con la Confederación Hidrográfica del Júcar, impulsaron la creación de un área recreativa en los alrededores de la presa; asimismo se mejoraron los accesos a la presa, se construyeron dos miradores (mirador de Antella y Mirador de Tous) y se finalizó la carretera que cruza la presa, permitiendo la comunicación entre los términos de Tous y Navarrés. 20 años después, no se permite el paso a ninguna de estas instalaciones.

Existen varios municipios, QUESA, BICORP, NAVARRES, SUMACARCER, TOUS , ANTELLA, GAVARDA, ubicados a ambas márgenes de la Presa y próximos a la misma, tanto aguas arriba como aguas abajo, que vienen demandando se les permita el paso de vehículos por la coronación dado que a sus habitantes les supondría un gran ahorro de tiempo al facilitar su intercomunicación.

En cuanto al Área recreativa, a pesar de que los alcaldes de la zona afectada han solicitado en varias ocasiones la apertura de esta zona para su uso y disfrute de los habitantes de la comarca, sigue cerrada, si bien se puede acceder hasta ella a pie por la senda SL-CV 17.2 “el murteral y el puntal de morico”.

Es una pena que estas instalaciones vean pasar el tiempo sin que sean aprovechadas para la finalidad que se les dio cuando fueron construidas. El área recreativa está compuesta por zonas de juegos para niños y merenderos al aire libre y bajo cubierta, ideal para disfrutar de un día de asueto.