Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Àrea recreativa presa de Tous

Com a cul­mi­nació de la mon­u­men­tal obra de la presa de Tous, el Min­is­teri de Medi Ambi­ent junt amb la Con­fed­eració Hidro­grà­fica del Xúquer, van impul­sar la creació d’una àrea recre­ativa en la con­tor­nada de la presa; així mateix es van mil­lo­rar els acces­sos a la presa, es van con­struir dos miradors (mirador d’Antella i Mirador de Tous) i es va final­itzar la car­retera que creua la presa, per­me­tent la comu­ni­cació entre els ter­mes de Tous i Navar­rés. 20 anys després, no es per­met el pas a cap d’estes instal·lacions.

Hi ha uns quants municipis, QUESA, BICORP, NAVAR­RÉS, SUMACARCER, TOUS , ANTELLA, GAVARDA, ubi­cats a amb­dós marges de la Presa i pròx­ims a la mateixa, tant aigües dalt com aigües baix, que vénen deman­dant se’ls per­meta el pas de vehi­cles per la coro­nació atés que als seus habi­tants els suposaria un gran estalvi de temps al facil­i­tar la seua intercomunicació.

Quant a l’Àrea recre­ativa, a pesar que els alcaldes de la zona afec­tada han sol·licitat en diverses oca­sions l’obertura d’esta zona per al seu ús i gaudi dels habi­tants de la comarca, seguix tan­cada, si bé es pot accedir fins a ella a peu per la senda SL-​CV 17.2 «el murteral i el pun­tal de morico»

És una llàs­tima que estes instal·lacions vegen pas­sar el temps sense que siguen aprof­i­tades per a la final­i­tat que se’ls va donar quan van ser con­struïdes. L’àrea recre­ativa està com­posta per zones de jocs per a xiquets i ber­e­nadors a l’aire lli­ure i davall coberta, ideal per a dis­fru­tar d’un dia de festa.

Vore la traducció

Como cul­mi­nación de la mon­u­men­tal obra de la presa de Tous, el Min­is­te­rio de Medio Ambi­ente junto con la Con­fed­eración Hidro­grá­fica del Júcar, impul­saron la creación de un área recre­ativa en los alrede­dores de la presa; asimismo se mejo­raron los acce­sos a la presa, se con­struyeron dos miradores (mirador de Antella y Mirador de Tous) y se final­izó la car­retera que cruza la presa, per­mi­tiendo la comu­ni­cación entre los tér­mi­nos de Tous y Navar­rés. 20 años después, no se per­mite el paso a ninguna de estas instalaciones.

Exis­ten var­ios munici­p­ios, QUESA, BICORP, NAVAR­RES, SUMACARCER, TOUS , ANTELLA, GAVARDA, ubi­ca­dos a ambas már­genes de la Presa y próx­i­mos a la misma, tanto aguas arriba como aguas abajo, que vienen deman­dando se les per­mita el paso de vehícu­los por la coro­nación dado que a sus habi­tantes les supon­dría un gran ahorro de tiempo al facil­i­tar su intercomunicación.

En cuanto al Área recre­ativa, a pesar de que los alcaldes de la zona afec­tada han solic­i­tado en varias oca­siones la aper­tura de esta zona para su uso y dis­frute de los habi­tantes de la comarca, sigue cer­rada, si bien se puede acceder hasta ella a pie por la senda SL-​CV 17.2 “el murteral y el pun­tal de morico”.

Es una pena que estas insta­la­ciones vean pasar el tiempo sin que sean aprovechadas para la final­i­dad que se les dio cuando fueron con­stru­idas. El área recre­ativa está com­puesta por zonas de jue­gos para niños y meren­deros al aire libre y bajo cubierta, ideal para dis­fru­tar de un día de asueto.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Ir arriba