Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Programa de Festes 2015

Ja tenim el pro­grama de les festes de Sumacàrcer de la mà del Ajun­ta­ment de Sumacàrcer · Regi­do­ria de Cul­tura i Festes. Podeu vore el pro­grama en esta direc­ció Lli­bret de Festes 2015 o descarregar-​ho en pdf en l’apartat de > Galería Mul­ti­me­dia > Doc­u­men­tos (el doc­u­ment ocupa 5 Mb aproximàdament).

La ver­i­tat és que les tradi­cionals edi­cions d’este «lli­bret», any rere any, ens pro­por­cio­nen un incal­cu­la­ble valor cul­tural i històric. Grà­cies a ell, sabem molt més de les tradi­cions i cul­tura del nos­tre volgut poble.

No seria gens fàcil real­itzar estos doc­u­ments sense la ines­timable aportació dels col·laboradors, que ens ofer­ixen els seus tre­balls, estudis, exper­ièn­cies i coneix­e­ments d’una forma total­ment desin­ter­es­sada. En ell s’inclouen les més vari­ades dis­ci­plines: històriques, cul­tur­als, geogrà­fiques, humorís­tiques, fotogrà­fiques, il·lustratives, etc,.

Des d’ací, donem les grà­cies a tots ells, de ver­i­tat MOLTES GRÀCIES!

I ara només ens queda dis­fru­tar d’esta ajus­tada agenda, començant per la festa de moros i cris­tians (28,29 i 30 d’agost) .

· BONES FESTES ·

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver