Imatges sorprenents de l'afonament de la cúpula principal de l'església de Sant Antoni Abad de Sumacàrcer. Açò era el que es podia observar este matí des dels llocs elevats de la població.

Ja siga per la calor d'estos últims dies o per circumstàncies de l'edat d'esta construcció, les teules de la part sud de la cúpula central s'han després de la seua ubicació inicial provocant l'afonament. Destacar que no hi ha hagut danys personals, encara que la reconstrucció serà costosa pel tipus de treball de recuperació d'un monument històric i per la dificultat que entranya la bastimentada.

Esperem que no es demoren els treballs d'estanqueïtat per a evitar que amb les pluges s'afone el sostre sencer i el mal siga major.

També podem observar el vesper que s'havia construït davall la teulada de la cúpula.

Ver traducción

Imágenes sorprendentes del hundimiento de la cúpula principal de la iglesia de San Antonio Abad de Sumacàrcer. Esto era lo que se podía observar este mañana desde los lugares elevados de la población.

Ya sea por la calor de estos últimos días o por circunstancias de la edad de esta construcción, las tejas de la parte sur de la cúpula central se han desprendido de su ubicación inicial provocando el derrumbe. Destacar que no ha habido daños personales, aunque la reconstrucción será costosa por el tipo de trabajo de recuperación de un monumento histórico y por la dificultad que entraña el andamiaje.

Esperamos que no se demoran los trabajos de estanqueidad para evitar que con las lluvias se hunda el techo entero y el mal sea mayor.

También podemos observar el avispero que se habían construido bajo la tejado de la cúpula."

Derrumbe cúpula de la iglesia