Spanish Catalan English French German Italian Portuguese

Sumacàrcer

Un lloc per a viure.

Sumacàrcer es una población de la Rib­era Alta, situ­ado al mar­gen dere­cho del río Júcar y justo donde las mon­tañas dejan paso a la gran lla­nura que llega hasta el mar.

Noti­cias

Nits al Palau 2017

Amics i amigues, una any més, quan arriba la calor, ens jun­tem per cel­e­brar les tradi­cionals NITS AL PALAU. Enguany, seran 3 nits, de les cuals, la primera serà diss­abte (8 juliol) i les dos restants, seran diven­dres (14 i 21 juliol). Esperem que el cartell que vos hem preparat vos agrade, al meyns, eixa ha sigut la nos­tra inten­ció. Agraïr com sem­pre, el patrocini de l’Ajuntament en la primera nit i la col.laboració amb el cicle. Vos esperem a tots i totes als sopars a la fresca i a les actua­cions. Grà­cies per viure CUL­TURA !!!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cor de la Generalitat Valenciana

Diss­abte, 8 de juliol, a le 20h. Con­cert d’Òpera i Sar­suela a càr­rec del Cor de la Gen­er­al­i­tat Valen­ciana. Entrada lli­ure.

Un any més, l» Ajun­ta­ment de Sumacàrcer par­tic­ipa al Cicle Nits al Palau, organ­itzades per Aecus Sumacàrcer, i este 2017 amb el con­cert inau­gural del cicle.

El Cor de la Gen­er­al­i­tat Valen­ciana, una de les MIL­LORS AGRU­PA­CIONS CORALS D’ESPANYA, ens oferirà un mag­nific con­cert de música d’Òpera i Sar­suela que no ens podem per­dre.

Us esperem!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

El sopar dels idiotes

Diu­menge, 11 de juny a les 18:30 · El Sopar dels idiotes

VENDA D’ENTRADES 5
— A l’Ajuntament, des del dil­luns 29, en horari d’oficina.
— Al teatre des d’una hora abans de l’espectacle

«Una de les mil­lors ver­sions d’una comè­dia que no passa de moda». Joan Car­les Martí, Lev­ante EMV.

«Un extra­or­di­nari muntatge, amb molt bon ritme, estu­di­ades situa­cions còmiques, impeca­ble ges­tu­al­i­tat i una labor actoral bril­lan­tís­sima». Nel Diago, Cartel­era Turia.

“El sopar dels idiotes», de Fran­cis Veber, s’ha con­ver­tit en un dels clàs­sics de l’humor més rep­re­sen­tats amb èxit a tot el món. En aque­sta ver­sió 100% valen­ciana, torna als nos­tres esce­naris per a oferir-​nos una diver­tidís­sima crítica d’una soci­etat en la qual no és gens fàcil saber qui és real­ment l’idiota.

«Vicent Pinyol ha sigut con­vi­dat a un sopar d’idiotes. Car­les, per­sona enginyosa, ho ha con­vi­dat, vol divertir-​se amb l’idiota, amb l’ingenu. Hi ha una famil­iar­i­tat estranya i antiga que ens acosta la ingenuï­tat i l’enginy. La primera ens parla de l’esplèndida fac­ul­tat innata de ser lli­ure; la seg­ona, de les habil­i­tats no apre­ses; les dues ens parlen del que és innat. En canvi, l’ingenu és aquell càn­did i sim­ple, i l’enginyós, algú fresc i astut, quasi sem­pre admi­rat. El pas del temps ha con­ver­tit dos quasi sinòn­ims en antòn­ims. Però jo tinc la sen­sació veient a Pinyol que l’ingenu i l’enginyós són dues cares de la mateixa mon­eda. Com deia J. A. Marina, l’enginy no és una diver­sió, sinó una man­era de sobre­vi­ure.» (Car­les Sanjaime)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Espectacle Gènesi
Espectacle de màgia
II Marxa · Passejant pel nostre entorn

Este cap de set­mana tenim un bon gra­pat d’activitats prepa­rades per a tots vosaltres !!

- Diss­abte, a les 19h, a l’auditori, espec­ta­cle de màgia «Mir­a­cles a Lour­des» amb el mag Ruben Aparisi.

- Diu­menge, a les 9:30h, amb el patrocini de la Fun­dación José Navarro , real­itzarem la II Marxa pel nos­tre entorn, amb els botànics Ger­ardo Stübing i Juan B. Peris, que una veg­ada més vis­iten Sumacàrcer per explicar-​nos com la natura es regen­era després dels cre­mats que patirem recentment. Els primers en arribar tin­dran un obse­qui de la Fun­dació José Navarro.

— Diu­menge, a les 18:30h, Grup de Balls Pop­u­lars, Les Folies de Car­caix­ent estre­nen el seu nou expec­ta­cle de danses a l’Auditor.

Aci tenim un enl­laç de la pre-​estrena pub­li­cat a «Las Provin­cias» Punx ací

Totes les activ­i­tats son amb entrada lli­ure. Us esperem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Cal­en­dario Eventos

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Levante-EMV - La Ribera

Levante-EMV - La Ribera

Dis­eño Responsive

Modern Design

La web ha sido redis­eñada con un dis­eño adapt­able, vis­i­ble en móvil, tablet o PC.

Nue­stro objetivo

Nuestro objetivo

Dar a cono­cer Sumacàrcer, con sus lugares, con las noti­cias más actuales, con las imá­genes más impactantes.

Nues­tra fuente de contenidos

Nuestra fuente de información

La fuente del con­tenido de esta web es, tanto pro­pio como de la recopi­lación del exis­tente en la red, ref­er­ente a Sumacàrcer.

Volver